هیئت معاونت بین المللی

ما کی هستیم و چه کار می‌کنیم

هدف هیئت معاونت بین المللی ارتقای ظرفیت در بخش‌های صحت و انکشاف می‌باشد. ما پروژه‌های همچون انکشاف اجتماعی، مراقبت چشم، شفاخانه‌ها و مراکز آموزشی، کلینیک‌های صحت روان و مراکز آموزشی صحت روان، انرژی قابل تجدید، صحت و آموزش را به پیش می‌بریم.

ما باور داریم که مردم افغانستان می‌توانند یک آینده پایدار توام با صلح و عدالت را بسازند. با همکاری دوستانه شما، ما می‌توانیم برای از بین بردن مشکلات اجتماع، راه حل‌های دراز مدت بسازیم و بربنیاد آن اقدام کنیم.


 

آن‌چه شما می‌توانید انجام دهید

شما می‌توانید از طریق کمک مالی به ما، در زنده‌گی مردم افغانستان تغییرات بنیادی و اساسی به وجود آورید.


پشتیبانی شرکت‌ها

شماری از شرکت‌ها مسئولیت٬های اجتماعی شان را درک نموده و از طریق کمک‌های نقدی، غیرنقدی و خدمات به مردم محروم کمک می‌کنند.

پشتیبانان مالی ما

کمک کنید

کمک‌های مالی شما می‌تواند زنده‌گی افغان‌ها را از طریق آموزش، صحت، مراقبت از چشم و انکشاف تغییر دهد. تمام کمک‌های نقدی شما مستقیما برای مردم افغانستان از طریق پروژه‌های درازمدت ما به مصرف می‌رسد.

کمک کنید