شفاخانه چشم نور قندهار

شفاخانه چشم نور قندهار یک شفاخانه ۱۰ بستر است که در سال ۲۰۰۷ (۱۳۸۵/۱۳۸۶) بر اساس پروگرام نور IAM و با همکاری یک شریک محلی گشایش یافت. این شفاخانه خدمات مراقبت چشم را به مردم در بخش های جنوبی افغانستان ارایه می دهد.

کمک های محلی زمینه ارایه خدمات رایگان مراقبت چشم را برای آنانی فراهم آورده است که توان پرداخت مصارف جراحی، عینک طبی یا دوا را ندارند. این شفاخانه شش روز هفته از طرف صبح باز است و عملیات ها در عین روز از طرف بعد از ظهر اجرا می شود. تکنیسین لنز نیز می تواند عینک های طبی را به مریضان حین انتظار فراهم کند.

ناامنی مانع کار کارمندان بین المللی IAM در قندهار شده است، اما کارمندان محلی IAM این شفاخانه را پیش برده اند، مسؤلیت بیشتر کارها را متقبل شده اند و کیفیت عالی خدمات را تامین نموده اند. شفاخانه چشم نور قندهار در حال حاضر یک داکتر چشم دارد که دو نرس و سه عینک ساز به او کمک می کنند.

در سال ۲۰۰۸ (۱۳۸۶/۱۳۸۷)، این شفاخانه ۷۸۵۳ مریض را تداوی کرد و ۶۵۴ عملیات را انجام داد. ۲۱۲۳ جوره عینک طبی توزیع شد و ۱۴۰۶ تن از اطفال مکاتب مورد معاینه چشم قرار گرفتند.