مراقبت چشم نور

پروگرام مراقبت چشم نور IAM از سال ۱۹۶۶ (۱۳۴۴/۱۳۴۵) به این سو، مراقبت های چشم را برای مردم افغانستان ارایه کرده است و بخش عمده ای از مجموع مراقبت های چشم در کشور را تشکیل می دهد. «NOOR (نور)» در دری به معنی روشنایی است و منعکس کننده هدف ما در جهت آوردن روشنایی به مردمی است که در تاریکیِ نابینایی قابل پیشگیری زندگی می کنند.

پروگرام نور شامل تمام سطوح مراقبت چشم می شود و آموزش یکی از بخش های مهم آن است. در سال ۲۰۰۸ (۱۳۸۶/۱۳۸۷)، ۳۱۱۲۱۴ نفر از این پروگرام مستفید شدند، ۱۴۲۲۱ عملیات چشم اجرا شد، ۱۱ داکتر آموزش تخصصی دیدند، ۴۱۷۶۳۷ بوتل دوای قطره چشم تولید شد و ۲۶۴۲۶ جوره عینک طبی ساخته شد.

گرچه پوره کردن مصارف از طریق فیس گام مهمی برای تامین پایداری پروگرام نور است، اما این پروگرام تمرکز واضحی بر ارایه مراقبت های چشم به تمام نیازمندان صرف نظر از توان پرداخت مصارف دارد. در سال آتی، هدف ما افزایش مراقبت های چشم اولیه، ثانویه و عالی در تمام مناطق افغانستان؛ تهیه دواها و عینک های چشم ارزان و باکیفیت برای IAM و سایر ارایه.کنندگان خدمات چشم؛ آموزش ارایه کنندگان مراقبت چشم در تمام سطوح؛ تامین سطح بالاتری از پایداری تخنیکی و مالی و حمایت از اجرای اهداف دید تا سال ۲۰/۲۰ است.

پروگرام نور IAM از پشتیبانی CBM، Dark & Light، Charis International، Cargill International SA Geneva، Canton of Geneva و FLM سپاس گزار است. ما همچنین از تمویل کنندگان خصوصی متشکریم که از این پروگرام در سال گذشته پشتیبانی کردند.