پروژه صحت روانی اولیه

پروژه صحت روانی اولیه در سال ۱۹۹۶ در هرات به منظور پاسخ به سطح بالای خودکشی در میان زنان در این منطقه آغاز شد.

در آن وقت، آگاهی و شناخت اندکی از مسایل صحت روانی در جامعه و در حکومت وجود داشت. در عین زمان، وزارت صحت عامه مراقبت صحت روانی را به عنوان یکی از اولویت های خود اعلام داشته است.

بنابراین، از سال ۲۰۰۶ به این سو، پروژه صحت روانی اولیه به طور منظم تمام ارایه دهندگان مراقبت صحت روانی را در سه سطح (سرپرست صحت محلی، نرس/قابله و داکتر) به منظور ارایه خدمات صحت روانی در تاسیسات صحی در منطقه غربی کشور آموزش داده است. این منطقه بزرگ شامل ولایات هرات، غور، بادغیس و فراه می شود و حدودا 3 میلیون نفوس دارد.

در سطح جهان، اختلالات عصبی-روانی ۱۲ فیصد (مقام دوم بعد از اختلالات عفونی) بار بیماری جهانی (سال های زندگی کاسته شده به واسطه مریضی) را تشکیل می دهد و باور ما این است که این رقم در افغانستان به مراتب بیشتر است. این بدین معنی است که اختلالات روانی از جمله عوامل مکرر معلولیت است—گونه ای از معلولیت که نمی توان آن را از ظاهر شخص بیمار شناسایی کرد. به صورت مشخص، اختلالات افسردگی و اضطراب در افغانستان بسیار شایع است و این قسما نشان دهنده سال های استرس جدی مردم این کشور در اثر جنگ و عواقب اجتماعی-اقتصادی آن است.

بر علاوه کمک به ارایه دهندگان مراقبت صحت روانی برای ارایه خدمات صحت روانی، پروژه صحت روانی اولیه همچنین رابطه مستقیمی با افراد دارای اختلالات روانی دارد و یک کلینیک روانی مصروف را اداره می کند.