شفاخانه های چشم نور

نور در کابل، هرات، مزارشریف و قندهار شفاخانه های چشم دارد.