جلب حمایت تجار

بسیاری از شرکت های تجاری تصدیق می کنند که آنها دارای مسوولیت های اجتماعی هستند. این شرکت ها می خواهند تا کمک ها، کالاها یا خدماتی را برای مردم محروم و مستضعف ارایه دهند. IAM یک مجرای مستحکم و معتبری را برای این شرکت ها به منظور اجرای تعهدات آنها و کمک به مردم افغانستان فراهم می آورد.